ჩვენ შესახებ

შპს “ჯგუფი თანადგომა” გთავაზობთ სარიტუალო მომსახურებას სახლიდან გაუსვლელად. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი.

სასახლე – მაცივარი , სუდარა , გაპატიოსნება, ოჯახში გადასვენება, ავტობუსით და მიკროავტობუსით მომსახურება.